Uskutečněné projekty

Evropa našima očima (2011 – 2012)

Čeho jsme dosáhli: Zorganizovali jsme řadu deliberačních a demokratizačních programů na srbských školách a studijní cestu srbských studentů do ČR.

Tento projekt jsme realizovali společně se srbskou organizací Civic Initiatives v rámci Programu transformační spolupráce ČR. Cílem projektu bylo přispět k aktivnímu občanství studentů, ke zkvalitnění výuky na středních školách a k pozitivnímu vývoji srbské společnosti. Fotografie z tohoto projektu naleznete v naší fotogalerii. 

Deliberation in a Democracy (2004 – 2010)

Čeho jsme dosáhli: Naučili jsme řadu mladých lidí komunikovat o kontroverzních tématech, jako je např. korupce, transparentnost, role státních institucí, a zapojili jsme tyto mladé lidi do věcí veřejných.

Tento velmi úspěšný projekt vznikl pod patronací Constitutional Right Foundation (USA) a zapojily se do něj partnerské organizace z dvanácti zemí. V rámci programu probíhaly každoroční studijní výměny, konference, videokonference, workshopy a školení pro ředitele škol a učitele. Každý rok se tohoto programu zúčastnilo vice než 700 účastníků. Jedna z nejvýznamějších debat proběhla okolo voleb v Srbsku v roce 2012. Na konci tohoto projektu vytvořili sami studenti videa, která měla zvýšit povědomí o korupci a dalších závažných společenských prolémech.

European Citizens Consultations (2009)

Čeho jsme dosáhli: Podpořili jsme zapojení občanů do věcí veřejných.

Národní občanské konzultace probíhaly simultánně v devíti zemích po dobu tří týdnů a zúčastnilo se jich 390 náhodně vybraných občanů. Naše organizace byla zodpovědná za organizaci projektu v ČR a zejména facilitaci konzultací. Vybraní občané získali faktografické informace o specifických kontroverzních tématech a následně se zapojili do národní online debaty. Během deliberací sestavovali občané doporučení pro politiky. Ačkoliv občané pracovali ve skupinách podle jednotlivých zemí, jejich doporučení se týkala evropské politiky.

Young Ideas for Europe (2007 – 2009)

Čeho jsme dosáhli: Zapojili jsme studenty do diskuzí na současná politická témata, zlepšili jejich prezentační schopnosti a podpořili jejich motivaci aktivně se účastnit věcí veřejných.

Zorganizovali jsme řadu úspěšných projektových týdnů na školách, které představovaly simulaci voleb. Studenti vytvářeli vlastní politické kampaně, zakládali politické strany a psali články. Na Young Ideas for Europe navazuje projekt 8Goals…We Act!

Naši sousedé (2007)

Čeho jsme dosáhli: Vytvořili jsme oblíbený výukový materiál k výuce zaměřené na téma diskriminace, stereotypy a migrace. Zorganizovali jsme řadu seminářů pro učitele v několika regionech ČR. Vytvořili jsme několik filmových dokumentů na téma různé podoby diskriminace.

Tento výukový projekt pro učitele středních škol byl zaměřený na téma diskriminace různých skupin ve společnosti. Zaměřoval se na problematiku diskriminace na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení a věku. Projekt byl součástí aktivit Evropského roku rovných příležitostí. Na seminářích, které proběhly na podzim roku 2007 ve všech krajích České republiky, učitelé získali podklady a znalosti pro výuku multikulturní výchovy včetně dokumentárních filmů a metodického manuálu. Metodické semináře měly učitele jednak seznámit s filmy a s výukovým materiálem, ale také jim měly dodat odvahu a motivaci k práci se studenty na tématech diskriminace a rovných příležitostí.

Právo pro každý den (2005 – 2007)

Čeho jsme dosáhli: Vyškolili jsme 201 školitelů schopných poskytovat probační program v 50 soudních okresech. Tito školitelé pracovali s více než 300 mladistvími na tématech prevence kriminality. Zorganizovali jsme mezinárodní školení probační služby a aktualizovali jsme metodické materiály, které si u nás můžete objednat.

V rámci tohoto projektu vznikl interaktivní program o fungování společnosti, zákonech a lidských právech. Tento program byl vyučován v rámci probační služby pro mladistvé pachatele trestné činnosti. Cílem bylo naučit mladistvé efektivní komunikaci a řešení konfliktů nenásilnou formou a základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva. Důraz projektu byl nejen na znalosti, ale zejména na praktické sociální dovednosti, respektování práv ostatních a připravenost přijmout odpovědnost za své jednání.

Rozumět médiím (2005 – 2007)

Čeho jsme dosáhli: Vytvořili jsme interaktivní metodiku pro učitele základních a středních škol, kterou je možné využít při výuce ve školách, zejména v průřezovém tématu RVP mediální výchova. Učitelé si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, které jim pomohly rozvíjet základní úroveň mediální gramotnosti, tj. toho, aby žáci uměli přijímat a vyhledávat informace, přistupovali k informacím nabízeným médii s kritickým odstupem, identifikovali způsoby, jakými média upoutávají pozornost svých příjemců, a dokázali odhalit argumentaci a manipulativní tendence komerční i politické reklamy.

Vzdělávací program Rozumět médiím nabízel komplexní systém na podporu mediální výchovy ve školách. Kromě sestavení výukových materiálů ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy bylo součástí programu vytvoření celkem 26 dvoudenních školení učitelů základních a středních škol.  Dalšími možnostmi, jak jste se mohli setkat s mediální výchovou Rozumět médiím, která staví na kritickém přístupu (nevěřit všemu, co slyším), byly diskuse, které pořádala naše organizace na školách a také na Letní škole mediální výchovy.

Být jiný má své (2005)

Čeho jsme dosáhli: Vedli jsme celostátní kampaň proti diskriminaci.

Tento projekt se snažil pomocí celostátní mediální kampaně zvýšit povědomí veřejnosti o problematice diskriminace a možnostech obrany proti ní. Kampaní jsme chtěli dát najevo, že diskriminace je ve 21. století nejen společensky nepřijatelná, ale i nelegální. Zároveň jsme chtěli ukázat na konkrétních příbězích, jak se diskriminace projevuje v běžném životě a jak se jí lze bránit. Kampaň měla několik souběžně realizovaných částí (spot vysílaný v televizi a kinech, plakáty, tištěná inzerce, freecards, reklamní zápalky apod.).

Roma integration program (2004 – 2006)

Čeho jsme dosáhli: Ve spolupráci s Punk film jsme natočili antidiskriminační televizní spot, zorganizovali jsme regionální setkání účastníků Programu romské integrace, zorganizovali jsme několik smírčích rad romských i neromských občanů, iniciovali jsme stáže mladých začínajících romských redaktorů v českých médiích.

Program romské integrace, jehož cílem bylo zlepšení soužití romských a neromských občanů, byl realizován v devíti lokalitách v České republice (Pardubice, Chomutov, Bruntál a Krnov), v Maďarsku (Ózd, Pécs, Hatvan) a na Slovensku (Rimavská Sobota, Kežmarok, Prešov). Hlavním pilířem programu byl proces kooperativního plánování a poskytování sociálních služeb zaměřených na celkové zlepšení situace Romů. Nezbytným předpokladem úspěchu celého projektu byla spolupráce místní samosprávy, neziskového sektoru, zástupců romské menšiny, poskytovatelů sociálních služeb, škol a dalších vzdělávacích institucí, městské policie i podnikatelského sektoru při zjišťování sociálních potřeb obce, vypracovávání plánů pro řešení naléhavých sociálních otázek a realizaci konkrétních projektů, z nichž některé jsou podporovány v grantovém řízení programu. Na národní úrovni jsme organizovali jednání u kulatých stolů, vzdělávací semináře a mediální aktivity pro zefektivnění společného úsilí o romskou integraci.  

Zúčastnili jsme se i řady menších projektů, jako např. Žába na prameni, Výchova k toleranci, Podpora demokracie v Kosovu, Rational Games atd.